به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز شنبه 25 فروردین 1403
3 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
  علوم انسانی
  فنی و مهندسی
  نمونه سوالات
  علوم پایه
  پزشکی
  کسب و کار
  فیزیک
  سرگرمی
  آشپزی
  غیره
  تاریخ و باستان شناسی
  کامپیوتر
عضویت / ورود

  عضو شويد


  فراموشی رمز عبور؟

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
  بازديد امروز : 179
  ورودي امروز گوگل : 0
  افراد آنلاین : 3
  تعداد اعضا : 2
  اي پي : 3.239.91.5
  مرورگر :
  سيستم عامل :
  امروز : شنبه 25 فروردین 1403
کدهای اختصاصی

تبلیغات

دانلود بررسی نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران93

دانلود بررسی نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران93
دانلود بررسی نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران93

دانلود بررسی نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران93

چکیده

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص ومنحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلسمانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.

رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که درراستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوباتخود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتیکه آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولتارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود واگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایرادمصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهدبود.این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول 85 و138قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است.رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.

کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه

 

 

 

فهرست

مقدمه. 1

بخشاول:مفاهیمومبانی.. 6

فصلاول: قوهمقننه. 7

مبحثاول: مبانینظریقوهمقننه. 7

گفتاراول: شعبهتقنينوسابقهآن. 8

بنداول: سابقهيتاريخي.. 12

بنددوم:تلاشمكاتبدرشعبهيتقنيني.............................................................................................................................................................13

گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ..............................................................................................................................................................................14

بنداول:نقش مشاوره ای..............................................................................................................................................................................................14

بنددوم: نقش نمایندگی.............................................................................................................................................................................................15

بندسوم:نقش نظارتی... 15

گفتارسوم:حدودوثغورشعبهيتقنيني.. 15

بنداول: حوزهعملكردشاكلهتقنين.. 16

بنددوم: محدوديتهايشعبهتقنين.. 16

مبحثدوم: ساختارقوهمقننه. 18

گفتاراول: نظامتكمجلسي.. 19

بنداول: دلايلبرگزيدننظامتكمجلسي.. 19

بنددوم:ويژگيهاينظامتكمجلسي.. 20

گفتاردوم:نظامدوياچندمجلسي.. 21

بنداول: كشورهايفدرال. 23

بنددوم: كشورهاييكپارچه. 24

مبحثسوم: اصولمربوطبهاستقلالنهادمجلس... 25

گفتاراول: ممنوعيتجمعبرخيمشاغلبانمايندگيمجلس... 26

بنداول: اهميتسمتنمايندگي.. 26

بنددوم:دلايلممنوعيت.. 27

گفتاردوم:مصونيتپارلماني.. 28

بنداول: عدممسئوليت.. 29

بنددوم: تعرضناپذيري...........................................................................................................................................................................................29

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت............................................................................................................................................................................32

فصلدوم: جايگاهرئيسمجلسدرنظامتقنينيكشور. 33

مبحثاول: تشكيلمجلسشوراياسلامي.. 33

گفتاراول : تشکیلجلسات.. 34

گفتاردوم: هیاترئیسهمجلسشورایاسلامی.. 36

گفتارسوم:کمیسیونهایمجلسشورایاسلامی.. 39

مبحثدوم: صلاحيتتقنينيمجلسشوراياسلامي.. 42

گفتاراول: صلاحيتتكليفيواختياري.. 42

بنداول: صلاحيتتكليفي.. 43

بنددوم: صلاحيتاختياري.. 44

گفتاردوم: محدوديتهايصلاحيتتقنينيمجلس... 45

بنداول: محدوديتهاياختياري.. 46

بنددوم: محدوديتهايغيراختياري.. 47

مبحثسوم: صلاحيتنظارتمجلسشوراياسلامي.. 51

گفتاراول: نظارتبیروني.. 52

بنداول: نظارتتقنینیوسیاسی.. 53

بنداول :نظارتماليوانضباطي.. 54

گفتاردوم:نظارتدروني.. 59

بنداول: نظارتبركميسيونهاوهياترئيسه. 59

بنددوم: نظارتبركميسيونهاوديوانمحاسبات.. 60

بخشدوم:جايگاهرئيسمجلسشوراياسلاميدرجمهورياسلاميايران. 63

فصلاول: جايگاهونقشرئيسمجلسدربرابرقوهمجريه. 64

مبحثاول:رئیسمجلسوتشکیلدولت.. 64

گفتاراول: نظارتبرتشكيلومسائلمهمدولت.. 64

بنداول: تشكيلدولت.. 66

بنددوم: مسائلمهمومورداختلافدردولت.. 67

گفتاردوم: نظارتبرنحوهفعاليتهايدولتازلحاظاطلاعييااستصوابيبودن. 68

بنداول: سوال. 68

بنددوم: استيضاح. 72

مبحثدوم: نقشرئيسمجلسدرنظارتماليبردولت.. 73

گفتاراول: تهيهوتصويببودجه. 73

بنداول: تهيهبودجه. 73

بنددوم:تصويببودجه. 75

گفتاردوم: اجرايبودجه. 77

مبحثسوم: نظارترئيسمجلسبرمصوباتدولتي.. 82

گفتاراول: قانوننحوهاجراياصول 85 و 138 قانوناساسي.. 84

بنداول: اعتبارمصوبهدولتباايرادرئيسمجلس... 87

بنددوم: ضمانتاجراينظارترئيسمجلسبرمصوباتدولتي.. 94

گفتاردوم: هياتبررسيتطبيقمصوباتدولتيباقوانين.. 95

بنداول: قانونالحاق 5 تبصرهبهقانوناجراياصل 85 و 138. 96

بنددوم: نقشرئيسمجلسدراينهيات.. 98

فصلدوم:نقشرئيسمجلسدربرابرسايرنهادها99

مبحثاول: شورایبازنگریقانوناساسیواتحادیهبینالمجالس... 99

گفتاراول: شورایبازنگریقانوناساسی.. 99

گفتاردوم: اتحادیهبینالمجالس... 103

مبحثدوم: شورایعالیانقلابفرهنگیومجمعتشخیصمصلحتنظام. 103

گفتاراول: شورایعاليانقلابفرهنگي.. 103

گفتاردوم: مجمعتشخیصمصلحتنظام. 105

مبحثسوم: سايرنهادها110

گفتاراول: شورايعاليامنيتملي.. 110

گفتاردوم: صداوسيما111

نتیجه. 114

منابع. 117جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدبازدید : 332 | تاریخ : یکشنبه 14 خرداد 1396 زمان : 13:49 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش