loading...

به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

دانلودبررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی چکیده   بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی   برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی د

دانلودبررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

siavash بازدید : 242 یکشنبه 14 خرداد 1396 نظرات (0)
دانلودبررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

دانلودبررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

چکیده

 

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

 

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­زنی های گسترده را فراهم و توسعه­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه­پوشی و سایررویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­گیری در مقابله با پدیده­ی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

 

فصل اول: مقدمه

مبحث اول:نظریه­ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی...................................... 6

مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی................................... 10

گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن......................................................... 10

گفتار دوم: عدم افشای جرم.................................................................................................... 11

گفتار سوم: توبه........................................................................................................................... 12

مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن......................................................................... 15

گفتار اول: بزه‌پوشی.................................................................................................................... 15

گفتار دوم: منع تجسس و برچسب­زنی................................................................................. 16

گفتار سوم: عفو............................................................................................................................ 17

گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین.................................................................... 18

گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم............................................................................... 21

مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی................................................................. 22

گفتار اول: تعریف لغوی............................................................................................................ 22

بند اول:پرده‌پوشی و تغافل................................................................................................ 23

بند دوم:بزه‌پوشی................................................................................................................. 24

گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی................................................................................. 24

 

فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی

مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی..................................................................................... 27

گفتار اول: تعریف کرامت انسانی............................................................................................. 27

بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی.............................................................................. 27

 

 

عنوان صفحه

 

بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی.................................................................... 28

بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت......................................................................... 30

گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی............................................................................ 31

گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی......................................... 35

بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده................................................... 35

بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی...................................................................... 36

مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی.................................................................. 39

گفتار اول: تعریف اخلاق........................................................................................................... 40

گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق............................................................................................ 41

بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق......................................... 41

بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق.......................................... 44

گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش ­های اخلاقی................................................................. 46

بند اول:دلایل موافقان.......................................................................................................... 46

بند دوم:دلایل مخالفان........................................................................................................ 49

مبحث سوم: کیفرزدایی................................................................................................................... 54

گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی.............................................................................. 55

بند اول:تعریف....................................................................................................................... 56

بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی............................................................................................ 57

گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام................................................................................... 58

 

فصل سوم: گستره شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس............................................................................... 64

گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس................................................................................ 64

گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت.............................................................. 68

مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم................................................................................. 69

گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده................................................................................. 70

گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده.................................................................................. 72

بند اول:بزه‌دیده..................................................................................................................... 72

بند دوم:خسارت.................................................................................................................... 73

بند سوم:رضایت.................................................................................................................... 75

عنوان صفحه

 

گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن............... 76

بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده............................................................................ 77

بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده.......................................................... 78

مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی.......................................................................................................... 80

گفتار اول:پیشینه ­ی بزهکاران اتفاقی................................................................................... 81

گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی.......................................................................................... 82

گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی................................................. 85

مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی........................................................................................ 87

گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی.............................................................................................. 88

گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده.......................................................................... 91

گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه....................................................................................... 94

بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی................................................................................. 95

بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران.................................................................... 96

 

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی

مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ............................................................................ 101

گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه........................................ 102

بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی............................................................................. 102

بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی ................................................................................... 105

گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه..................................................................... 110

مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ............................................................. 116

گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته................................................................................. 116

گفتار دوم:سیاست تسامح صفر............................................................................................. 117

گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر............................... 120

مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی .................................. 123

گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه...................................................................................... 124

بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم.............................................................. 124

بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند

جرم‌زایی..................................................................................................................................... 126

بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ....................................................... 128

عنوان صفحه

 

گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا ........................................ 130

بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی......................................................................... 130

بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی.......................................................................................... 132

گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی135

 

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی

مبحث اول:افزایش رقم سیاه ...................................................................................................... 139

گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی................................................................................ 140

گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی...................................................... 142

بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین............................. 142

الف :تبهکاری ظاهری................................................................................................ 142

ب:تبهکاری قضایی یا قانونی.................................................................................... 143

ج:بزهکاری واقعی....................................................................................................... 144

بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف.................................. 144

گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن............................................................... 145

گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه.............................................................................. 147

بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه................................................. 148

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه........................................ 149

مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین ..................... 151

گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده.................................................................................................. 152

گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها.............................................................. 154

گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده.................................. 156

مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم ................................................................... 157

گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی................................................. 158

گفتار دوم:انواع حس شرم........................................................................................................ 159

گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)............................................ 161

گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده......................................................................... 162

مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ................................................ 165

گفتار اول:مفهوم تجری.............................................................................................................. 165

گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی....................................... 166

عنوان صفحه

 

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات......................... 168

 

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 170

پیشنهادات................................................................................................................................................ 177

 

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................ 179

منابع عربی............................................................................................................................................... 184

منابع انگلیسی......................................................................................................................................... 190جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدمطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 528
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 20
 • بازدید امروز : 300
 • باردید دیروز : 374
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 674
 • بازدید ماه : 3,244
 • بازدید سال : 24,657
 • بازدید کلی : 219,919