به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
1 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
  علوم انسانی
  فنی و مهندسی
  نمونه سوالات
  علوم پایه
  پزشکی
  کسب و کار
  فیزیک
  سرگرمی
  آشپزی
  غیره
  تاریخ و باستان شناسی
  کامپیوتر
عضویت / ورود

  عضو شويد


  فراموشی رمز عبور؟

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
  بازديد امروز : 262
  ورودي امروز گوگل : 0
  افراد آنلاین : 1
  تعداد اعضا : 2
  اي پي : 3.214.184.223
  مرورگر :
  سيستم عامل :
  امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

 

چکیده

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم کهروشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی- تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شيء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه-------------------------------------------------------------------------------------------1

فصل اول- کلیات(تعاریف ومفاهیم)--------------------------------------- 8

مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره -----------------------------------8

گفتار اول - مفهوم وتعریف اجاره --------------------------------------- 8

گفتار دوم - ویژگی های عقداجاره --------------------------------------12

الف-لازم بودن عقداجاره -----------------------------------------12

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره -------------------------------15

مبحث دوم - موضوع عقداجاره وشرایط آن-----------------------------17

گفتار اول - موضوع عقداجاره ------------------------------------------17

الف-منفعت ------------------------------------------------- 17

ب-اجرت --------------------------------------------------20

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ------------------------------------- 23

الف - لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ----------------------------------24

ب- موجودبودن ----------------------------------------------26

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت ----------------------------- 27

د- معلوم ومعین بودن ------------------------------------------ 32

فصل دوم - عیب وضمان عمومی مربوط به آن ---------------------------- 37

مبحث اول - مفهوم واقسام عیب ---------------------------------------- 38

گفتار اول - مفهوم وماهیت عیب------------------------------------ 38

الف-مفهوم عیب --------------------------------------------- 38

ب- ماهیت وتعریف عیب --------------------------------------- 40

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ----------- 41

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی ---------------------------- 42

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ------------------------- 43

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ------------------------------- 44

گفتار دوم–اقسام عیب ------------------------------------------ 46

الف-عیب حادث وقدیم ---------------------------------------- 46

ب- عیب خفی وظاهر------------------------------------------ 49

مبحث دوم - ضمان عمومی ناشی ازعیب -------------------------------- 51

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ------------------------------------ 52

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن -----------------------------53

بنداول- مفهوم خیارعیب------------------------------ 53 بند دوم- مبانی خیارعیب ------------------------------ 56

1-2) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده --------------58

2-2) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ----------- 61

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار------------------------------ 62

بنداول- طبیعت خیار-------------------------------- 62

1-1)حق بودن خیار-------------------------- 62

2-1)ضمانت اجرای حق بودن خیار---------------- 65

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب -------------------------66

ج- شرایط ثبوت خیارعیب --------------------------------- 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد -------------------------- 68

1-1)لازم بودن ----------------------------------- 68

2-1)معوض وتملیکی بودن --------------------------- 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ------------------------- 70

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار---------------------------- 71

1-3) سابق ومخفی بودن عیب --------------------------- 71

2-3)مؤثربودن عیب ----------------------------------- 73

 

د- آثاراجرای خیارعیب --------------------------------------- 74

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) --------------------------- 75

1-1)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته --------------------76

2-1) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ -------------- 77

3-1) موانع فسخ ----------------------------------- 81

1) تلف مال معیوب ----------------------------- 83

2) انتقال مال معیوب ----------------------------- 84

3) تغییرمال معیوب ------------------------------ 88

) حدوث عیب جدید ---------------- ----------- 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ ------------------------ 91

بند دوم- مطالبه ارش ----------------------------------------- 92

1-2) ماهیت ومبنای ارش ------------------------------------ 93

1-1-2) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله ---- 93

2-1-2)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ ---------------- 94

3-1-2)ارش نوعی غرامت -------------------------------- 95

2 -2)تعیین ارش ------------------------------------------- 97

ه- مسقطات خیارعیب --------------------------------------------- 98

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار--------------------------------- 99

بند دوم- تبری ازعیوب ---------------------------------------- 103 بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار----------------------------- 105

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار----------------------------------106

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ----------------------------------109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله --------------------------110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ----------------------------------- 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله -------------------- 113

فصل سوم - عیب درمورداجاره وآثارآن ------------------------------------- 114

مبحث اول - مفهوم عیب درعقداجاره ------------------------------------ 115

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت --------------------------- 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ---------- 117

مبحث دوم - آثارحدوث عیب درعین مستأجره ------------------------------- 119

گفتاراول - ثبوت خیارعیب ----------------------------------------- 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ----------------------------------- 120

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره -------------------------- 121

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ---------------------- 121

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ---------------------123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره ---------------------------- 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب ---------------------------- 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب ----------------------------- 127

ج) اثرفسخ دراجاره ---------------------------------------- 129

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره --------------- 132

الف) الزام موجربه رفع عیب --------------------------------- 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره -----------------134

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب --------------------------------- 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ---------------------- 136

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع ----- 137

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ------------------------- 138

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ----------------------139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب ---------------------------- 139

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره --- 140

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ---------141

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ------------ 143

نتیجه گیری --------------------------------------------------------145

منابع --------------------------------------------------------------152جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نمایدبازدید : 294 | تاریخ : یکشنبه 14 خرداد 1396 زمان : 14:16 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش